Gradska uprava izdaje dozvole za postavljanje objekata i sredstava za oglašavanje

Uslovi i način postavljanja objekata i sredstava za oglašavanje i oglašavanje na otvorenom prostoru u gradovima određeni su posebnim Pravilnicima koje izdaje gradska uprava. Kada je u pitanju Beograd, postavljanje objekata i sredstava za oglašavanje vrši se na osnovu dozvole, koju na zahtev zainteresovanog lica izdaje organizaciona jedinica Gradske uprave grada Beograda nadležna za poslove upravljanja, održavanja i zaštite ulica i drugih opštinskih puteva. Tip, veličina, uslovi i postupak za postavljanje objekata za oglašavanje i sredstava za oglašavanje na određenim objektima utvrđeni su posebnim Pravilnikom.

Uslovi i tehničke specifikacije za postavljanje objekata

Uslovi i tehničke specifikacije za postavljanje objekata za oglašavanje i sredstava za oglašavanje na određenim objektima utvrđeni su posebnim Pravilnikom.

Prema ovom Pravliniku, podnosilac zahteva za postavljanje sredstava za oglašavanje na zgradi, privremenim montažnim objektima, ogradama, podzidu i drugim objektima iste ili slične namene uz zahtev je dužan da priloži:

  1. dokumentaciju koja ga legitimiše kao vlasnika/korisnika, odnosno saglasnost vlasnika/korisnika objekta na koji se postavlja sredstvo za oglašavanje;
  2. projekat sredstva za oglašavanje koji izrađuje ovlašćena projektna organizacija i koji je propisno kompletiran i zapečaćen sa potvrdom i izveštajem o izvršenoj tehničkoj kontroli;
  3. elektroenergetsku saglasnost na projekat, ako se zahtev podnosi za osvetljeno ili prosvetljeno sredstvo za oglašavanje;
  4. saglasnost Zavoda za zaštitu spomenika kulture, u slučajevima kada se sredstvo postavlja u zoni zaštite ili na zaštićeni objekat;
  5. druge saglasnosti u zavisnosti od tipa i mesta postavljanja (organa nadležnog za protivpožarnu zaštitu, za vazdušni saobraćaj i dr.).

Projekat sadrži tehnički opis, tehničke crteže, statički proračun i dokaz nosivosti i stabilnosti odgovarajućeg konstruktivnog rešenja nosača sredstva za oglašavanje sa detaljima montaže nosača sredstva na objekat i montaže sredstva za oglašavanje na nosač i projekat elektroinstalacija za osvetljena ili prosvetljena sredstva za oglašavanje, sa opisom načina promene reklamnog sadržaja i zamene rasvetnih tela.